em là học sinh lớp 5A1 của trường TH Ph́n Ngan, Bát Xát, Lào Cai muốn đăng kí tham gia thi nhưng khi đăng kí theo các bước trên trang web đến phần chọn tên trường theo huyên th́ không thấy có tên trường minh và không thể dăng kí được vậy e muốn tham gia th́ làm như thế nào?